Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – dalej zwanym „Rozporządzeniem”, informujemy:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30A, 99-400 Łowicz.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jacek Krzyżaniak – nr telefonu: 500 610 605, adres e-mail: iod@synergiaconsulting.pl.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, w szczególności nałożonych przepisami ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane, ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia); wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e Rozporządzenia); wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).
  4. Państwa dane mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 2 do zarządzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu z dnia 05 listopada 2013r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.
  6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych, na których przetwarzanie wyrażona została zgoda, mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy.
  9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

metryczka


Wytworzył: Zofia Więcław (25 maja 2018)
Opublikował: Katarzyna Guszlewicz (25 czerwca 2018, 15:49:36)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Guszlewicz (13 kwietnia 2022, 10:28:32)
Zmieniono: wielkość czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1403