Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie publikacje w formie grafik lub plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

Logonet Sp. z o.o. 85-098 Bydgoszcz ul. Maksymiliana Piotrowskiego 7-9

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Krzyżaniak, iod@synergiaconsulting.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 500 610 605. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A, w którym dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdująca się na parterze.

W związku z faktem, że pokoje Inspektoratu usytuowane są na piętrze, a w budynku nie ma windy, można poprosić pracownika przy ladzie na parterze budynku o przywołanie pracownika Inspektoratu. Wizytę w Inspektoracie można także umówić telefonicznie.

Budynek nie jest wyposażony w urządzenia dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie jest dostępny również tłumacz języka migowego.

Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i rodzin wielodzietnych.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Inspektorat nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Wytworzył: Katarzyna Guszlewicz

Opublikował: Katarzyna Guszlewicz

Data wytworzenia: 2020-09-01

Data aktualizacji: 2022-03-11